Bambundu
Ntalu ya bantu 2 700 000
Nziunga Angola
Ndinga kimbundu
Lukwikilu kiyesu, lukwikilu ya bambuta
Bantu ya pembeni bakongo, balunda, batsokwe

Bambundu kele kanda ya mfunu na Angola. Mbanza-mfumu ya Angola, Lwanda, ke tulama na ndambu ya bambundu. Bansi ya nkulu ya bambundu vanda Ndongo ye Matamba.