Open main menu
Gutenberg Bible.jpg

Biblia to Mukanda ya Nzambi kele mukanda ya santu ya kiyesu. Yandi kele na masonama ya santu ya kiyesu.

Mikanda ya BibliaEdit

Ntendula ya Biblia na KitubaEdit

Société Biblique du Zaïre ya Kongo-Kinsasa tendulaka Biblia muvimba na Kituba 1934-1990. Alliance Biblique du Congo tendulaka Kuwakana ya Mpa na 2006.

Ntendula ya Société Biblique du Zaïre (1950) Ntendula ya Alliance Biblique du Congo (2006)
Muntu yina ke zolaka mono, yandi ta landaka malongi na mono. (Yoane 14:23) Kana muntu ke zolaka munu, yandi ke sadila ndongosolo ya munu. (Za 14:23)
Zulu ti ntoto ta vanda na nsuka na yo, kansi malongi na mono ta vanda na nsuka ve. (Matayo 24:35) Zulu na ntoto ke zimbana, kasi mambu ya munu ke zimbana ve. (Mate 24:35)