Kipele-pele

Kipele-pele, kipepele to kipeke-peke kele mutîndu ya bitutu yina kele na mapapú ya nene mîngi.

Kipele-pele na Yinsi ya Afrika ya Kati