Ningxia Hui

Ningxia Hui kele kizunga ya Sina. Mbanza ya kimfumu ya kizunga ya Ningxia Hui kele Yinchuan.