Uranus

Uranus kele mweta ya sambwadi tuka Ntangu. Like ur moms anis

Uranus - kinsinsya tuka Voyager 2