Foto ya Afelika

Afelika to Afrika to Katiopa kele kontina ya zole na ntela pe na ntalu ya bântu ya ntoto. Lunene ya Afelika kele 30 221 532 km². Bântu 996 533 200 ke vwandaka kuna. Bawu kele 15% ya bântu nyonso na ntoto.

BayinsiEdit