Afelika ya Node

Afelika ya Node I kabu mosi kia Afelika ya mvimba. Mu Afelika ya Node :

Afelika ya Node

zena zinsi za afelika awonso.

mbala ye mbala mpe