Dikâlu to velo to kivyangu-vyangu kele dikûmbi ya yinsi. Yau kele na makâlu zôle – ni yawu yina nkûmbu «dikâlu». Muntu ke salaka dikâlu na ngolo ya misuni ya muntu.

Dikâlu na Lubumbashi.
Mwana ya Tanzania ke na kuvyangula na dikâlu.

Bavelo ya makâlu tatu soba

Mutîndu mosi ya velo kele velo, yina kele na makâlu tatu. Makâlu zôle kele na nima to na ntwala.

Bifwanisu soba